Cart

Annulering

Retourneren van defectvrije goederen

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een wettelijk herroepingsrecht. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

Afgelasting

Terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Winkeltje24 B.V. ,Barbara Strozzilaan 201,  1083HN Amsterdam, Tel.: +31 20 808 1216, E-mail: info@arebos.nl) op de hoogte stellen van   uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen verstrekken die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de datum waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegst is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan dertig dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Annuleringsformulier

Modelformulier voor herroeping

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug. Aan:

Winkeltje24 B.V. ,Barbara Strozzilaan 201,  1083HN Amsterdam, E-Mail: info@arebos.nl

Ik/wij (*) herroepen hierbij het met mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

Besteld op (*): ____ ontvangen op (*): ____

 

Naam van de consument(en): ____

 

Adres van de consument(en): ____

 

_____________________________Unterschrift van consument(en) (alleen indien op papier meegedeeld)

 

Datum:__________________

____(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Would you like to be informed about new opportunities and campaigns at arebos.ch?